امروز:

مشارکت بازرگانی بین المللی در ایران از دیدگاه قانون ثبت شرکت ها و قانون اساسی


 
مشارکت بازرگانی بین المللی در ایران را از دیدگاه قانون اساسی و قوانین عادی و قانون ثبت شرکت ها مورد بررسی قرار می دهیم.

- ثبت شرکت در شیراز

- روش و مراحل ثبت موسسات غیر تجاری

الف-اصول حاکم بر مشارکت تجارتی
اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات را در امور تجارتی،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات ممنوع کرده است.در تفسیر مضیق از اصل مزبور ممکن است گفته شود که خارجیان در ایران از تشکیل شعبه شرکت یا موسسه در امور تجارتی و غیره ممنوع می باشند و نتیجه می شود که مشارکت بازرگانی در شکل حقوقی مذکور امکان پذیر نمی باشد.در تفسیر دیگری شورای نگهبان تجویز نموده که دولت ایران قراردادهایی را که با شرکت های خارجی بر حسب نیاز کشور تنظیم می نماید و در اجرای آن ها شرکت های خارجی ناچار به تاسیس شعبه در ایران می باشند در انجام امور قانونی و فعالیت های خود می توانند در حدود قرارداد منعقده،طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود  در ایران مبادرت می ورزند و چنین عملی را مغایر با اصل 81 قانون اساسی نداسته است.از طرف دیگر به موجب قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 10/9/1376 شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام کنند.
نکته دیگری که قابل توجه می باشد اینست که اصل 81 قانون اساسی در مورد اشتغال بازرگان خارجی شخص حقیقی سکوت اختیار نموده،به نظر می رسد که فرد خارجی می تواند با رعایت قوانین و مقررات ایران مبادرت به فعالیت مشارکت بازرگانی بنماید.در حقوق اغلب کشورهای صنعتی،قراردادهای دیپلماتیک متقابلی در زمینه فعالیت بازرگانی تبعه خارجی منعقد گردیده است.برابر اصل 82 قانون اساسی،استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است،مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی و برابر اصل 77 همان قانون،عهدنامه،مقاوله نامه ها،قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و بالاخره اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران بوده و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می نماید.
ب-شرایط سرمایه گذاری و همکاری مشترک
تاجر ایرانی به موجب ماده 18 ق.ت مکلف است نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و برای تخلف از این امر جزای نقدی پیش بینی شده است و بازرگان خارجی که مرکز اصلی بنگاه تجارتی او در خارجه بوده و در ایران شعبه نداشته باشد،باید برابر ماده 2 آیین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین و مهر 1325 نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و اظهارنامه ای در 3 نسخه طبق نمونه چاپی مخصوص با در نظر گرفتن نکات مندرج ماده 6 آیین نامه مزبور تنظیم نماید.از طرف دیگر صادر کننده،وارد کننده،حق العمل کار و یا هر سه حتی الامکان باید ارقام کالاهای عمده ای را که صادر یا وارد می کنند معین نمایند و هر نوع تغییر در اظهارنامه تنظیمی پس از ثبت و ورشکستگی و انحلال باید در سه نسخه تنظیم و به ثبت محل تسلیم گردد و دادن کارت بازرگانی به اتباع خارجی طبق ماده 8 قانون تشویق صادرات مصوب اسفند 1333 و بند 3 ماده 2 آیین نامه اجرای قانونی تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع مصوب دی ماه 1349 منوط به رفتار متقابل می باشد.اگر شرکت خارجی بخواهد در ایران شعبه یا نمایندگی برای انجام امور تجارتی یا صنعتی یا مالی تاسیس نماید باید به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده داشته باشد.در چنین صورتی می تواند شعبه خود را با رعایت مواد 6 و 7 قانون ثبت شرکت ها و مواد 5 و 23 نظام نامه قانون مزبور در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت برساند و تخلف از این امر مستوجب محکومیت به جزای نقدی می باشد.تذکر این نکته ضروری است که شعبه یا نمایندگی خارجی به هیچ وجه در شهرستان ها به ثبت نمی رسد..
ج-مشارکت بازگانی با استفاده از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی و 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل 112 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 24/6/1381 به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خارجی یا ایرانی که از سرمایه یا منشا خارجی در ایران سرمایه گذاری بنماید،در صورت مبادرت به مشارکت بازرگانی با تاجر ایرانی می تواند از امتیازات قانون بدواَ به مرکز خدمات سرمایه گذاری واقع در وزارت امور اقتصاد و دارایی مراجعه کرده پس از اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی اقدام به سرمایه گذاری بنماید.
د-قراردادهای EPC-BOOT-BOT
در تنظیم قراردادهای بازرگانی با خارجیان این سوال مطرح می شود که آیا استفاده از روش مشارکت بازرگانی بین المللی((joint venture  از نظر انتقال تکنولوژی و دانش فنی(know how) برای کشور ما مفید می باشد یا قرارداد بیع متقابل (buy-back) و یا معاملات از طریق تامین مالی(finance) و یا قراردادهایی مانند BOT و غیره مناسب تر است.قسمتی از این قراردادها را به اختصار مورد مطالعه قرار می دهیم:
اول-BOT
قرارداد ساخت-بهره برداری-واگذاری:Build-Operate-Transfer
در این قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی با دولت یا بخش عمومی مانند (شهرداری) به منظور اجرای یک پروژه در مدت زمان معین منعقد می گردد و مجری پروژه پس از اجرای مفاد قرارداد تا زمان استهلاک کلیه هزینه ها و با احتساب سود مربوط،از پروژه بهره برداری کرده و سپس آن را به دولت یا بخش عمومی انتقال می دهد.
تبصره ماده 3 قانون سرمایه گذاری BOT را پیش بینی نموده است که سرمایه گذار خارجی طی قرارداد با تاجر ایرانی آورده های نقدی و غیر نقدی خود را طبق قرارداد و تشکیل شرکت ایرانی یا شعبه شرکت خارجی در ایران،پروژه را به مورد اجرا می گذارد و مسئولیت اجرای قرارداد به عهده تاجر خارجی می باشد.این نوع سرمایه گذاری در ایران برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه به علت خطر بیشتر توسط سرمایه گذار خارجی چندان رشدی نداشته است.به موجب آمار سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری کیش واحد آب شیرین با قرارداد(BOT) و نیروگاه گازی در اصفهان و فارس توسط سرمایه گذار خارجی با شرکت ایرانی منعقد گردیده است.
دوم-BOOT
ساخت،مالکیت،بهره برداری و انتقال که به موجب آن پیمانکار پس از اجرای پروژه و بهره برداری،مالکیت پروژه را به کارفرما انتقال می دهد.
قرارداد مذکور بر اساس ماده 10 قانون مدنی که از ماده 6 قانون مدنی فرانسه و ماده 2 قانون مدنی سوئیس اقتباس شده است تنظیم می گردد.
سوم-EPC
طراحی-مهندسی،تهیه مصالح و تجهیزات و ساخت و نصب
در قراردادهای EPC (بخش دولتی-خصوصی-عمومی) می باشد امور طراحی،مهندسی و ساخت و نصب پروژه را طبق قرارداد(ماده 10 قانون مدنی) جهت اجرا واگذار می نماید پیمان کار پروژه را پس از اجرا و محاسبه هزینه ها و سود طبق قرارداد به کارفرما تحویل می دهد.
شایان ذکر است که در EPC پیمان کار بر خلاف BOOT , BOT   از پروژه بهره برداری نمی کند و مالک آن نیز نمی باشد.
کارفرما و پیمان کار طرفین اصلی قرارداد می باشند و مشاور و بازرس فنی به عنوان نماینده ی کارفرما انجام وظیفه می نماید و پیمان کار باید از میان کسانیکه شرایط قانونی و صلاحیت لازم را برای انجام پروژه دارا باشد انتخاب شود.
معمولاَ کارفرما ضمانت بانکی برای حسن انجام کار از پیمان کار اخذ می نماید .در مناقصه پیمان کاری و حسن انجام تعهد او به همین ترتیب عمل می شود.
در ایران قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی که در سال 1357 به تصویب رسیده لزوم مشارکت پیمان کار ایرانی را در پروژه ها نسبت به خارجیان دراولویت قرار داده است به نظر می رسد برای استفاده از نیروهای داخل کشور این قانون با رویه بین المللی و  مقررات سازمان تجارت جهانی(WTO) هماهنگ باشد.
ه-بیع متقابل Buy-Back (بای بک)
در بیع متقابل وضعیت حقوقی طرفین به علت کوتاه مدت قرارداد،چندان پایدار نیست،زیرا در پروژه های کوتاه مدت سرمایه گذار خارجی قرارداد فروش ماشین آلات تکنولوژی،دانش فنی و یا خدمات را به کشور میزبان می فروشد و در مقابل از کشور اخیر،حاصل تولید یا خدمات خود را خریداری می نماید.تنظیم قرارداد بیع متقابل برای حفظ منافع کشور فوق العاده مهم می باشد.زیرا ممکن است سرمایه گذار خارجی،امور مالی و اجرایی پروژه را به عهده گرفته و به دنبال سودجویی خود باشد و بالاخره در انتقال تکنولوژی و دانش فنی،به پرسنل کشور میزبان ،سهل انگاری و یا خودداری نماید.
این قرارداد در بند ب ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارج مصوب 4/3/1381 پیش بینی شده است و می گوید:سرمایه گذاری خارجی در کل بخش ها در چارچوب روش های مشارکت مدنی"بیع متقابل" و "ساخت،بهره برداری و واگذاری" که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد.
در ایران این نوع قراردادها در بخش صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد اما می توان در بخش های دیگر هم مانند تولید و خدمات و صنعت قرارداد Buy-Back  تنظیم نمود.
نوع دیگر از توافق معاملات تهاتری Set-off a contract می باشد مانند خرید تکنولوژی توسط شرکت کشوری از تاجر خارجی که شخص اخیر متعهد می شود معادل تکنولوژی انتقال داده شده از آن کشور کالا یا خدمات خریداری نماید.
نتیجه:
با توجه به مطالعات حقوق ژاپن،آلمان و سایر کشورها ملاحظه می شود که  قوانین کشورهای مزبور در مشارکت بازرگانی بین المللی قابلیت انعطاف بیشتری را برای جذب سرمایه های خارجی از خود نشان داده است.مثلاَ در حقوق ژاپن نه تنها پیش بینی ارجاع حل اختلاف به داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC منع قانونی ندارد،بلکه قراردادهای مشارکت خارجیان با تجار داخلی فقط با اطلاع وزیر قسمت مربوط منعقد می گردد و نقل و انتقالات ارز نیز برای خارجیان آزاد می باشد.لذا اصلح است که در قوانین موجود با توجه به مطالعه تطبیقی که به عمل آمده اصلاحاتی صورت بگیرد.
هدف از این قراردادهای مشارکت بازرگانی،ارتباط با صنعت جهانی و دانش فنی و تعامل با صاحبان آن برای انتقال و آموزش تکنولوژی و دانش فنی می باشد تا کشور بتواند با عرضه محصولات با کیفیت بهتر و با قیمت ارزان در مقابل محصولات مشابه خارجی قدرت رقابت پذیری و فنی پیدا نماید.البته برای رسیدن به این هدف حمایت از بخش خصوصی و حقوق فردی همچنین تضمین حق مالکیت سرمایه گذار و ارتباط برنامه ریزی شده با جهان آزاد ضروری به نظر می رسد.
قراردادهای BOOT-BOT که بین بخش خصوصی داخلی یا خارجی با دولت یا بخش عمومی برای اجرای پروژه ای در زمان معین منعقد می گردد در جذب سرمایه های خارجی به ایران نقش موثری دارد به شرط آنکه سرمایه گذار خارجی که تقبل خطر می نماید احساس امنیت نموده و بتواند در نقل و انتقال ارز و ورود و خروج به کشور تسهیلاتی برای آنان فراهم گردد.


نوشته شده در : شنبه 28 دی 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

روش و مراحل ثبت موسسات غیر تجاری


تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

- با فرآیند ثبت شرکت در قطر آشنا شوید

- فرآیند ثبت شرکت در ایران

- مراحل تشکیل و ثبت شرکت

تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.
موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:
الف)موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب)موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری
1.دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است.
2.تنظیم اساسنامه حداقل در 2 نسخه
3.تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در 2 نسخه
4.فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
5.اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه
تذکرات:
1.حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد.
2.قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
3.طبق ماده 586 قانون تجارت،موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
4.در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام خواهد کرد.
5.در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
روش و مراحل ثبت
شایان ذکر است در هر یک از مراحل ثبت شرکت،چنانچه ابهام و یا سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.
1-تکمیل فرم تقاضانامه و امضاء آن توسط کلیه شرکاء
2-تنظیم صورتجلسه موسسین و امضاء آن توسط شرکاء
3-تنظیم اساسنامه و امضای ذیل کلیه صفحات توسط شرکاء
4- مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی  
5.تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه و انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
نام های انتخاب شده بایستی:
اولاَ:با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
ثانیاَ:سابقه ثبت نداشته باشد.
ثالثاَ:از نام های خارجی نباشد.
مسئول مربوطه پس از یررسی،با انتخاب یکی از اسامی موافقت خواهد کرد.
6.سپس کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد،اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.
7. پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.
8.با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.
9- چنانچه صورتجلسه شما مورد پذیرش قرار گرفت،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید و بعد از احراز هویت متقاضی(اصالتاَ یا وکالتاَ)در ذیل ثبت دفتر از متقاضی امضاء اخذ می نماید. توسط مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک اعم از اساسنامه،صورتجلسه و تقاضانامه که اداره ثبت شرکت ها آن ها را مهرکرده است به متقاضی تسلیم می شود.
10- درج در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.


نوشته شده در : شنبه 28 دی 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

هزینه ثبت شرکت در تهران


 
هزینه ثبت شرکت در تهران شامل موارد مختلفی می شود که از آن جمله هزینه اولیه ثبت شرکت ، حق الزحمه ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت های تهران ، هزینه بابت باطل کردن تمبر سرمایه، حق الزحمه وکیل ثبت شرکت در تهران ، حق الزحمه چاپ آگهی روزنامه رسمی و مخارج آگهی روزنامه کثیرالانتشار را می توان نام برد.
علاوه بر این مبالغ بر اساس نوع شرکت و اعضای تشکیل دهنده آن و همچنین طرح و موضوع فعالیت ، مخارج ثبت شرکت نیز تفاوت دارد. بناراین هزینه کلی آن در موارد مختلف با هم متفاوت است. به طور مثال هزینه ثبت شرکت بامسئولیت محدود در تهران با هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در تهران اختلاف دارد.
هزینه های دریافت موسسات ثبتی و حقوقی به جهت متغیربودن بر ثبت شرکت تاثیرگذار است. لازم است به این نکته توجه شود که ثبت شرکت در شهرهای کوچک در مقایسه با مراکز استان ها و کلان شهرها تفاوت به سزایی دارد. طرح و موضوع فعالیت شرکت نیز بر هزینه های شرکت تاثیر دارد. برای شفافیت این مطلب می توان گفت زمانی که موضوع فعالیت شرکت طولانی باشد و موضوعات زیادی را دربرداشته باشد ؛ به طور حتم هزینه ثبت آن شرکت نیز افزایش پیدا می کند.
نتیجه آنکه:
طبعاَ هزینه های ثبت یک شرکت بیش از هزینه های شروع به فعالیت به صورت شخصی است که باعث برخی تردیدها جهت فعالیت به صورت حقوقی می شود. با این همه ، استفاده از پدیده شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی حدت بیشتری می دهد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد، مزایایی چون فراهم شدن سرمایه بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری .
لذا ، پس از مدتی فعالیت مفید ، سود کسب شده ناشی از اقدامات تجاری صحیح و اصولی ، هزینه های اولیه خدمات ثبت شرکت را ( که مبلغ چندانی نیست ) پوشش خواهد داد.
شایان ذکر است، اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه آن ،وظیفه ثبت شرکت ها و تغییرات شرکت ها را در این استان به عهده دارد.این مراجع ثبتی عبارت است از:
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رود هن
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه
-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در تهران :
- مدارک شناسایی کلیه موسسین شرکت
- گواهی عدم سوء پیشینه موسسین (متقاضیان ثبت تعاونی و موسسات غیر تجاری از این مورد استثنا می باشند).
- مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه، شرکتنامه و صورتجلسه
- پذیره نویسی سهام برای شرکت های سهامی عام
- گواهی واریز حداقل 35% سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی خاص
- ارائه مجوز برای شرکت ها و موسساتی که فعالیتشان به مجوز نیاز دارد.
- ارائه ی مدارک تحصیلی مرتبط برای شرکت هایی که موضوع آنان تخصصی است.
- ارائه ی مدرک تحصیلی مهندسی برای ثبت شرکت های با عنوان مهندسی

چه افرادی می توانند در تهران شرکت ثبت کنند ؟
 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی دارای شرایط ثبت شرکت می باشند و می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند. شایان ذکر است ، دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.
از انتخابتان متشکریم.
موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت  شرکت، ثبت برند و علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی به عمل آورد.
برای این منظور، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.


نوشته شده در : چهارشنبه 18 دی 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

اقدامات لازم جهت ثبت شرکت در یاسوج


شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
شرکت های تجاری بر اساس میزان مسئولیت شرکاء به 4 گروه تقسیم می شوند :
الف- شرکت های سرمایه ای : در شرکت های سرمایه ای، مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه آن ها در شرکت است و شامل شرکت های سهامی ( عام 

و خاص ) و شرکت های با مسئولیت محدود می شوند.
ب- شرکت های شخصی : در این شرکت ها، مسئولیت شرکاء نامحدود است و در نتیجه تعهدات مالی شرکت به همه دارایی و اموال شرکاء سرایت می 

نماید. مانند شرکت های تضامنی و نسبی
ج- شرکت های مختلط : در این گونه شرکت ها، مسئولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت عده دیگر نامحدود است که شرکاء دسته 

اول را شرکای عادی و شرکاء دسته دوم را شرکای ضامن می گویند. مانند شرکت های مختلط سهامی و شرکت های مختلط غیرسهامی .
د- شرکت های کمیتی : در شرکت های کمیتی که با هدف رفاه اعضاء تشکیل می شود، تعداد شرکاء زیاد بوده و هیچ مسئولیتی نیز ندارند ، مانند شرکت 

های تعاونی تولید ، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی.
ما در این مقاله قصد داریم تا به اقدامات لازم جهت ثبت شرکت در یاسوج بپردازیم. قدر مسلم آن است که  متقاضیان محترم ، در صورت نیاز به 


انواع شرکت های قابل ثبت در یاسوج
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1- شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و 

خاص تقسیم می شود.)
2- شرکت تضامنی
3- شرکت با مسئولیت محدود
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
در اصل نمی توان به صراحت گفت کدام شرکت نسبت به شرکت دیگر دارای برتری است. همه شرکت ها شخصیت حقوقی و اعتبار لازم را برای 

فعالیت های مختلف تجاری خواهند داشت. انتخاب مناسب ترین نوع و قالب شرکت برای نوع کسب وکار شما به عوامل مختلف بستگی دارد مانند 

استراتژی های کسب و کار و فعالیت های مورد نظر و نوع شراکت و سرمایه شما که بر اساس آن می خواهید فعالیت خود را آغاز نمایید.
به طور کلی توصیه می شود شرکت یا از نوع سهامی خاص باشد و یا از نوع بامسئولیت محدود . طبق آمار اداره ثبت ، سایر انواع شرکت ها هر چند 

وجهه قانونی و حقوقی لازم را دارند ولی خیلی کمتر مرسوم هستند.
شرکت های بامسئولیت محدود با حداقل 2 نفر بالای 18 سال به ثبت می رسند و شرکت های سهامی خاص با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قابل 

ثبت هستند.

اوراق ثبت شرکت در یاسوج
با توجه به نوع شرکت حقوقی که جهت ثبت انتخاب می گردد اوراق ثبتی متفاوت می باشد. یه عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل 

اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق شرکت های بامسئولیت محدود شامل اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و 

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند.

اقدامات لازم جهت ثبت شرکت در یاسوج
1- تهیه مدارک لازم از قبیل شناسنامه و کارت ملی، گواهی سوء پیشینه
2- مراجعه به سامانه اداره کل ثبت شرکت ها و پر کردن اطلاعات فرم های مورد نظر
3- در مرحله بعد، باید نام شرکت را در فرم نام و شخص حقوقی به ترتیب اولویت 5 نام انتخاب کنید تا یکی از بین آن ها تایید شود.
4- سپس مدت و موضوع فعالیت، نشانی شرکت سرمایه شرکت قید شود.
5- گام بعدی مشخص کردن سمت و نام شرکا و سهام هر یک از آن هاست. همچنین اگر شرکت شعبه ای دارد باید مشخصات آن معرفی گردد.
6- در انتها پس از تایید اطلاعات باید اساسنامه و شرکتنامه را در سایت بارگذاری کنید .
7- اساسنامه و شرکتنامه پیش فرض هایی دارند که باید آن را تکمیل کنید و سپس تصویر برابر اصل شده آن ها را در سامانه بارگذاری نمایید.
8- بعد از انجام این مراحل باید منتظر باشید تا اداره ثبت شرکت ها از شما بخواهد مدارک را برای آن ها ارسال کنید.
9- چنانچه مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص 


نوشته شده در : چهارشنبه 18 دی 1398  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic